HOME OBJEDNÁVKA GALÉRIA PODMIENKY PRACOVNÉ PONUKY KONTAKT

Obchodne podmienky

Podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ AGENTÚRNYCH SLUŽIEB
VŠEOBECNÁ ČASŤ

čl. I
Preambula

1. Agentúra a objednávateľ sa dohodli, že tieto obchodné podmienky sú v zmysle ust. § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou každej zmluvy o poskytovaní agentúrnych služieb ( ďalej len zmluva ) ako aj záväznej objednávky o poskytovaní agentúrnych služieb ( ďalej len objednávka ) uzatvorenej podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi agentúrou a objednávateľom.

2. Agentúra a objednávateľ ( ďalej len zmluvné strany ) sa dohodli, že od znenia týchto obchodných podmienok sa možno odchýliť iba v tom prípade, že sa na tom zmluvné strany výslovne dohodli v zmluve alebo objednávke, a to výlučne v tých ustanoveniach, ktoré sú v zmluve alebo objednávke upravené inak. V ostatných prípadoch sa zmluvné strany zaväzujú bez výhrad riadiť týtmito obchodnými podmienkami.

čl. II
Definícia pojmov

1. Agentúrou sa rozumie s.r.o.Agentúra Suzanne,spol. s r.o. s miestom podnikania Janka Krala 104, 949 01 Nitra, IČO : 36631418, IČ DPH: 20219393 80, T.č.:0904/ 691 517, E-mail: suzanne@suzanne.sk, Internet: >www.suzanne.sk,ktorá sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi ním objednané služby.

2. Objednávateľom sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si na základe zmluvy alebo objednávky, objednala agentúrne služby, tieto sa zaväzuje prijať a zaplatiť agentúre dohodnutú cenu za služby, a to podľa zmluvy, objednávky alebo platného cenníka agentúrnych služieb.

3. Poskytovateľom sa rozumie vlastník prenajatej nehnuteľnosti.

4. Agentúrnymi službami sú služby, ktoré vykonáva alebo zabezpečuje agentúra osobne, alebo pomocou tretích osôb ( ďalej len tretie osoby ), podľa predmetu činnosti uvedenom vo svojom živnostenskom oprávnení. Agentúrnymi službami sú najmä :

4.1 Hostesingové služby : činnosť za účelom reprezentovania klienta.V rámci hostesingovej činnosti sa od hostesky môže klient dožadovať: prezentácie firmy a firemných výrobkov, výroby a prípravy občerstvenia, obsluha zákazníkov na stánku

4.2 Promotérske služby : činnosť za účelom reprezentovania klienta.V rámci promotérskej činnosti sa od promotérky môže klient dožadovať: prezentácie firmy a firemných výrobkov, výroby a prípravy občerstvenia, príprav promostánku

4.3 Prekladateľské služby : Preklady textov

4.4 Tlmočnícke služby : Tlmočenie: simultánne, konzekutívne,klasické

4.5 Stravovacie služby : výroba a dovoz studeného a teplého občerstvenia

4.6 Upratovacie služby : upratovanie expozícií, firiem, domácností s bližšiou špecifikáciou podľa dohody

4.7 Ubytovacie služby : Poskytnutie ubytovania podľa aktuálnej ponuky agentúry

4.8 Obsluha - služby čašníka : Obsluha klientov, výroba občerstvenia na profesionálnej úrovni

5. Cenník agentúrnych služieb ( ďalej len cenník ) je predpis, ktorý stanovuje cenu za jednotlivé agnetúrne služby. V prípade, že si zmluvné strany nedohodli cenu v zmluve alebo objednávke objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť agentúre cenu podľa cenníka platného v čase podpísania zmluvy resp. prijatia objednávky agentúrou.

6. Obchodné tajomstvo tvoria informácie o výrobných, obchodných, technických, organizačných a iných skutočnostiach týkajúcich sa predmetu podnikania agentúry o ktorých sa v súvislosti s poskytovaním agentúrnych služieb objednávateľ dozvie a ktoré majú zostať utajené. Agentúra považuje za obchodné tajomstvo najmä ceny za agentúrne služby dojednané odchylne od cenníka , poskytnuté zľavy, osobné údaje a iné údaje o agentúre a tretích osobách ako aj, know how

7. Doba poskytovania výkonu agentúrnych služieb je časový úsek určený presným začiatkom a koncom resp. trvaním určitej udalosti počas ktorej sa agentúra zaviazala poskytovať objednávateľovi agentúrne služby.
Dňom začatia výkonu agentúrnej služby ( ďalej len deň začatia výkonu ) je prvý deň dojednanej doby v ktorej sa agentúra zaväzuje poskytovať objednávateľovi agentúrne služby.

čl. III
Cena agentúrnych služieb

Ceny jednotlivých agentúrnych služieb môžu byť dojednané priamo v zmluve alebo objednávke; ak tomu tak nie je objednávateľ sa zaväzuje akceptovať ceny stanovené v cenníku uverejnenenom na webovej stránke www.suzanne.sk, platnom v deň podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami resp. prijatia objednávky agentúrou. Ceny sú konečné. Agentúra je platcom DPH.

čl. IV
Spôsob uzatvárania zmluvy

Zmluvu o poskytnutí agentúrnych služieb môže objednávateľ s agentúrou uzatvoriť :

a) písomnou objednávkou podpísanou osobou oprávnenou konať za objednávateľa alebo vyplnením predpísaného formulára záväznej objednávky s uvedením úplných a pravdivých údajov o objednávateľovi. Formulár záväznej objednávky je uverejnený na webovej stránke agentúry www.suzanne.sk. Zaslaním písomnej objednávky na adresu agentúry, resp. faxové číslo, alebo vyplnením a odoslaním objednávkového formulára zobrazeného na web. stránke agentúry objednávateľ vyjadruje svoj súhlas s uzavretím zmluvy a zaväzuje sa rešpektovať tieto obchodné podmienky v plnom rozsahu. Zmluva je uzavretá okamihom dôjdenia prejavu vôle agentúry bez výhrad akceptovať objednávku objednávateľovi. Prejav vôle agentúry je možné urobiť, písomne, ústne, faxom, mailom, alebo prostredníctvom SMS.

b) podpisom zmluvy, a to jedným z nasledovných spôsobov :
- osobne v sídle spoločnosti,
- doručením podpísanej zmluvy do sídla spoločnosti poštou,e mailom alebo faxom,

čl. V
Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na nasledovných formách platenia ceny agentúrnych služieb :

1.1 zálohovou faktúrou a vyúčtovaním
1.2 riadnou faktúrou
1.3 v hotovosti
2. Agentúra je oprávnená požadovať od objednávateľa preddavok na cenu agentúrnej služby ( ďalej len preddavok ), a to až do výšky 100% ceny príslušnej agentúrnej služby. Zmluvné strany sa dohodli, že nezaplatením preddavku riadne a včas sa zmluva okamžite zrušuje, pričom objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť agentúre zmluvnú pokutu vo výške celkovej dohodnutej ceny za poskytnutie agentúrnych služieb ; tým nie je dotknuté právo agentúry na náhradu škody.

3. Agentúra je oprávnená prijať preddavok v hotovosti vystavením príjmového dokladu objednávateľovi. Agentúra je oprávnená tiež vystaviť na preddavok zálohovú faktúru najskôr v deň uzatvorenia zmluvy. Objednávateľ je povinný zaplatiť zálohovú faktúru najneskôr do štyroch kalendárnych dní odo dňa obdržania zálohovej faktúry.

4. Najneskôr do 3 dní od ukončenia zmluvy agentúra vystaví objednávateľovi riadnu faktúru, ktorá bude obsahovať zúčtovanie preddavku ( v prípade, že bol poskytnutý preddavok ) a vyúčtovanie za skutočne poskytnuté agentúrne služby. Riadna faktúra je splatná v 14 dňovej lehote splatnosti a objednávateľ sa zaväzuje ju zaplatiť.

5. Objednávateľ tiež môže zaplatiť cenu poskytnutej agentúrnej služby resp. doplatok ceny ( v prípade, že bol poskytnutý preddavok ) v hotovosti najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po ukončení zmluvy. Agentúra je povinná vystaviť objednávateľovi o prijatí platby príjmový doklad.

6. Za deň zaplatenia sa považuje deň, v ktorý je fakturovaná suma v plnej výške pripísaná na bankový účet agentúry, resp. zaplatená v hotovosti.

7. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zálohovej faktúry resp. riadnej faktúry uhradí objednávateľ agentúre úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

8. Objednávateľ je povinný akceptovať, že akúkoľvek platbu si bude agentúra zaratávať v tomto poradí : úroky z omeškania, zmluvná pokuta, faktúry podľa dátumu splatnosti.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že bude mať agentúra proti objednávateľovi viacero pohľadávok je agentúra oprávnená zaúčtovať platbu agentúry k nezabezpečenej resp. najmenej zabepečenej pohľadávke inak k pohľadávke najskôr splatnej.

10. Agentúra je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

11. Ubytovacie služby sa hradia v hotovosti, najneskôr pri odubytovávaní.

12. Dodatočné objednávky, ďaľších agentúrnych služieb resp. doobjednávky už objednaných služieb uskutočnené po uzavretí zmluvy budú účtované v hotovosti.

13. Objednávateľ môže odstúpením od zmluvy túto bezodplatne zrušiť do 60. kalendárnych dní odo dňa začatia výkonu. V ostatných prípadoch sa zaväzuje agentúre zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške :

13.1 20% z celkovej ceny agentúrnych služieb ak objednávateľ zruší zmluvu v čase od 59. do 30 kalendárnych dní pred dňom začatia výkonu

13.2 30% z celkovej ceny agentúrnych služieb ak objednávateľ zruší zmluvu v čase od 30. do 20. kalendárnych dní pred dňom začatia výkonu

13.3 50% z celkovej ceny agentúrnych služieb ak objednávateľ zruší zmluvu v čase od 19. do 7. kalendárnych dní pred dňom začatia výkonu

13.4 70% z celkovej ceny agentúrnych služieb ak objednávateľ zruší zmluvu v čase od 6. kalendárnych dní pred dňom začatia výkonu do dňa žačatia výkonu.

13.5 100% z celkovej ceny agentúrnych služieb v prípade, ak objednávateľ zruší zmluvu v deň začatia výkonu resp. v dobe poskytovania výkonu agentúrnych služieb.

14. V prípade, že objednávateľ zruší zmluvu a neposkytol na cenu agentúrnych služieb preddavok je agentúra oprávnená faktúrovať objednávateľovi zmluvnú pokutu primerane podľa čl. V bodu 12 obchodných podmienok. Objednávateľ sa zaväzuje sumy podľa čl. V bodu 12 obchodných podmienok zaplatiť najneskôr do štyroch dní odo dňa doručenia faktúry.

15. Zrušovací prejav objednávateľa musí byť agentúre doručený, písomne, faxom alebo e -mailom, inak je odstúpenie od zmluvy neplatné.

čl.VI
Zodpovednosť za vady a reklamácie
1. V prípade, že dojednaná agentúrna služba nie je poskytovaná riadne a bez vád má objednávateľ právo na poskytnutie služby inou treťou osobou ( ďalej len náhradné plnenie ) v prípade, že predmetom zmluvy sú služby ktoré agentúra poskytuje pomocou tretích osôb. V prípade, že agentúra objednávateľovi neposkytne v deň nasledujúci po doručení reklamácie náhradné plnenie, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny agentúrnej služby do výšky 10% z celkovej ceny agentúrnej služby.


2. Objednávateľ je povinný uplatniť reklamáciu písomne, bez zbytočného odkladu najneskôr však do 20 hodiny dňa v ktorom zistil vady v poskytovaní agentúrnej služby, v opačnom prípade jeho právo na náhradné plnenie, primeranú zľavu ako aj prípadné právo na náhradu škody zanikajú.


3. Objednávateľ však nemá právo na náhradné plnenie, primeranú zľavu ako aj prípadné právo na náhradu škody ak v čase uplatnenia reklamácie bol sám v omeškaní resp. vada vznikla z dôvodu konania alebo opomenutia objednávateľa, alebo v dôsledku okolnosti vylučujúcej zodpovednosť za vady.


čl.VII


Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1. Zmluvné strany nenesú zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ak sa ukáže, že neplnenie nastalo následkom nepredvídaných a neodvratných okolností mimoriadnej povahy, ktoré okolnosti a ich následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, ktorým sa nedalo zabrániť, vyhnúť a ani ich prekonať. Ide najmä o nasledovné okolnosti vylučujúce zodpovednosť :

a) vojny vyhlásené aj nevyhlásené, občianske nepokoje, vzbury, revolúcie, sabotáže,

b) prírodné katastrofy, explózie, požiare, zničenie strojov, výrobní a iných zariadení,

c) bojkoty, štrajky a embarga každého druhu, dopravné nehody, opatrenia úradov,

d) zásahy štátnych organizácií, zákonného i nezákonného charakteru

e) skutočnosti, ktoré agentúra nebola schopná predvídať a ovplyvniť ani pri náležitej opatrnosti

2. Zmluvná strana usilujúca sa o oslobodenie od zodpovednosti je povinná bezodkladne písomne informovať druhú stranu o vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť a o ich následkoch na plnenie zmluvných záväzkov. Takáto povinnosť vzniká aj vtedy, ak dôvod na oslobodenie od zodpovednosti pominul. Dôvod na oslobodenie od zodpovednosti vzniká v momente vzniku prekážky, alebo ak oznamovacia povinnosť nebola včas splnená, odo dňa oznámenia o vzniku prekážky. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú stranu uhradiť škody, ktorým sa mohlo včasným oznámením predísť.


Čl.VIII

Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzavretia

2. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú alebo na určitú dobu, ktorá sa končí uplynutím posledného dňa dohodnutej doby.

3. Zmluvu možno ukončiť aj :

a) písomnou dohodou zmluvných strán

b) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej písomnom doručení druhej strane.

c) okamžitým zrušením zmluvy podľa čl. V bodu 2 obchodných podmienok

d) odstúpením od zmluvy zo strany agentúry
· podľa čl. V bodu 12 obchodných pdmienok
· ak objednávateľ je viac ako 15 dní v omeškaní s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku, ktorý má voči voči agentúre
· v prípade, že objednávateľ nedodal riadne a včas podklady potrebné pre výkon agentúrnej činnosti resp. neposkytol agentúre potrebnú súčinnosť
· v prípade, že sa objednávateľ bude voči tretím osobám vykonávajúcim agentúrne činnosti správať neprimerane dôverne ( sexual harasment ), agresívne, vulgárne ako aj iným spôsobom ponižujúcim ich česť a dôstojnosť
4. Prejav vôle agentúry odstúpiť od zmluvy je možné urobiť, písomne, ústne, faxom, mailom, alebo prostredníctvom SMS. Zmluva zaniká dôjdením prejavu vôle agentúry do sféry pôsobnosti objednávateľa.

5. Odstúpením od zmluvy zo strany agentúry stráca objednávateľ právo na vrátenie už poskytnutých preddavkov na cenu agentúrnej služby a zaväzuje sa zaplatiť agentúre dohodnutú cenu agentúrnej služby.

6. Záväzky objednávateľa vyplývajúce zo zmluvy trvajú aj po skončení jej platnosti, najmä jeho povinnosť zaplatiť agentúre cenu za agentúrne služby ako aj prípadnú zmluvnú pokutu a úrok z omeškania.

OSOBITNÁ ČASŤ

čl. IX
Ubytovacie služby1. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas si prevziať ubytovanie. Za riadne prevzatie ubytovania sa považuje podpísanie protokolu o prevzatí ubytovania a vyhlásenia že sa oboznámil so zoznamom hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v ubytovacích priestoroch ( ďalej len inventár ).

2. Za včasné prevzatie ubytovania sa považuje jeho prevzatie v deň začatia výkonu, a to v čase od 9.00 hod - 19.00 hod. V prípade, že si objednávateľ ubytovanie neprevezme riadne a včas je agentúre povinný zaplatiť cenu aj za dni keď bol v omeškaní s prevzatím ubytovania, ktoré mal objednané.

3. Pokiaľ si objednávateľ neprevezme ubytovanie, do dvoch kalendárnych dní odo dňa začatia výkonu je agentúra oprávnená odstúpiť od zmluvy a ubytovanie zrušiť, pričom objednávateľ sa zaväzuje uhradiť agentúre dojednanú cenu za ubytovacie služby v plnej výške.

4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať ubytovanie riadne a včas. Za včasné odovzdanie sa považuje odovzdanie do 17.00 hod. posledného dňa času výkonu agentúrnej služby. Za riadne odovzdanie sa považuje odovzdanie kľúčov agentúre resp. ňou poverenej osobe a podpísania protokolu o odovzdaní ubytovania. Pokiaľ sa objednávateľ dostane s odovzdaním ubytovania do omeškania je agentúre povinný zaplatiť cenu aj za dni keď bol v omeškaní s odovzdaním ubytovania, a to až do dňa, kým sa neodubytuje.

5. Objednávateľ sa zaväzuje užívať ubytovací priestor riadne, zodpovedne, nerušiť nočný kľud a zaväzuje sa počínať si tak aby nedošlo k poškodeniu, strate, zničeniu alebo odcudzeniu inventára, inak sa zaväzuje zaplatiť agentúre zmluvnú pokutu vo výške náhrady škody zaplatenej agentúrou poskytovateľovi ubytovania resp. nahradiť skutočnú škodu poskytovateľovi ubytovania.

6. Objednávateľ vyhlasuje, že bol riadne agentúrou oboznámený s kategorizáciou objednaných ubytovacích priestorov a bol informovaný o ich vybavení a stave v akom sa nachádzajú.

7. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za objednané služby v plnej sume a to aj v prípade, že nie je spokojný s ubytovaním a predčastne sa odubytuje, vzhľadom k tomu,že mal agentúrou umožnené vybrané ubytovanie navštíviť ešte pred nástupom na ubytovanie.

8. Objednávateľ je povinný zaplatiť agentúre dohodnutú cenu za objednaný počet osôb a dní, a to aj v prípade, že z dôvodu spočívajúcom na jeho strane okrem okolností vylučujúcich zodpovednosť nebude ubytovacie priestory využívať dojednaný počet osôb resp. dojednaný počet dní.

9. Zmenu počtu ubytovaných osôb je objednávateľ povinný nahlásiť agentúre najneskôr v nasledujúci deň po tejto zmene, inak je povinný zaplatiť agentúre zmluvnú pokutu vo výške 200% dennej výšky dohodnutej ceny ubytovania na osobu / deň.

10. Objednávateľ vyhlasuje, že si je vedomý svojej povinnosti umožniť vtup poskytovateľa ubytovacích priestorov ( vlastníka, spoluvlastníka, nájomcu bytu / domu ) resp. agentúry do ubytovacích priestorov v nevyhnutne potrebnej miere za účelom upratovania resp. vykonania kontroly počtu ubytovaných osôb a dodrživania povinností objednávateľa.

11. Zmluvné strany sa dohodli, že ubytovacie služby je objednávateľ povinný zaplatiť v hotovosti, najneskôr pri odovzdaní ubytovania.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade poškodenia, straty, zničenia alebo odcudzenia vecí vnesených klientom do ubytovacích priestorov za túto zodpovedá výlučne poskytovateľ ubytovacích priestorov, a to podľa ustanovení §§ 433 – 435 Občianskeho zákonníka. Objednávateľ je povinný škodovú udalosť z ktorej mu vyplýva právo na náhradu škody oznámiť bez zbytočného odkladu poskytovateľovi ako aj agentúre najneskôr však do 7 dní po tom čo sa o škode dozvedel inak jeho právo na náhradu škody zaniká. Agentúra za škodu na vnesených veciach nezodpovedá. Agentúra je oprávnená poskytnúť objednávateľovi osobné údaje poskytovateľa ubytovacích priestorov za účelom uplatnenia si práva na náhradu škody.

13. Objednávateľ súhlasí aby agentúra poskytla poskytovateľovi ubytovacích priestorov všetky údaje o objednávateľovi za účelom uplatnenia jeho práva na náhradu škody spôsobenej poškodením stratou, zničením alebo odcudzením inventáru.

14. Objednávateľ je uzrozumený s tým, že pri objednaní 2-izb.bytu / domu podľa kategorizácie agentúry je minimálny počet ubytovaných osôb dve. V prípade, že sa v takomto ubytovacom priestore ubytuje menej osôb je objednávateľ povinný zaplatiť dvojnásobok dohodnutej ceny za osobu a deň, tj. za dve osoby.

15. Objednávateľ je uzrozumený s tým, že pri objednaní 3-izb.bytu / domu podľa kategorizácie agentúry je minimálny počet ubytovaných osôb tri. V prípade, že sa v takomto ubytovacom priestore ubytuje menej osôb je objednávateľ povinný zaplatiť trojnásobok dohodnutej ceny za osobu a deň, tj. za tri osoby

16. Objednávateľ je uzrozumený s tým, že pri objednaní 4-izb.bytu / domu podľa kategorizácie agentúry je minimálny počet ubytovaných osôb štyri. V prípade, že sa v takomto ubytovacom priestore ubytuje menej osôb je objednávateľ povinný zaplatiť štvornásobok dohodnutej ceny za osobu a deň, tj za štyri osoby.

17. Agentúra si vyhradzuje právo na zmenu objednaných ubytovacích zariadení.

čl. XHostesingové, promotérske a tlmočnícke a prekladateľské služby


1. Objednávateľ si môže na vykonanie hostesingových, promotérskych a tlmočníckych služieb objednať konkrétnu hostesku, promotérku resp. tlmočníčku ( ďalej len tretiu osobu ) podľa katalógu v sídle agentúry resp.katalógu agentúry zverejnenom na webovej stránke www.suzanne.sk

2. Objednávateľ je oprávnený uskutočniť s treťou osobou osobný pohovor za prítomnosti zástupcu agentúry, a to v sídle agentúry, alebo na inom vhodnom a vopred agentúrou schválenom mieste ( napr. sídlo objednávateľa, výstavisko). V prípade, že sa pohovor bude konať mimo miesta podnikania agentúry, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť agentúre vzniknuté cestovné náhrady, a to vo výške podľa platného zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude tretie osoby poverovať úlohami nesúvisiacimi s dojednanými agentúrnymi službami a nebude sa voči tretím osobám vykonávajúcim agentúrne služby správať neprimerane dôverne ( sexual harasment ), agresívne, vulgárne ako aj iným spôsobom, ponižujúcim ich česť a dôstojnosť.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že za hostesingové, promotérske a tlmočnícke služby sa účtuje dohodnutá cena za každú začatú hodinu ich výkonu ako za celú hodinu.

5. Objednávateľ je povinný po ukončení každého dňa najneskôr však pri ukončení zmluvy vyznačiť a podpisom potvrdiť tretej osobe počet skutočne vykonaných hodín činnosti vo výkaze činnosti, ktorý je podkladom k fakturácii agentúrnej služby a ktorý je každá tretia osoba povinná mať pri sebe.

6. Agentúra si vyhradzuje právo na zmenu objednanej hostesky, promotérky a tlmočníčky a nemá povinnosť o tom vopred informovať objednávateľa.

7. Za prekladateľské služby sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť agentúre sumu podľa aktuálneho cenníka za každú aj začatú stranu vo formáte A4, bez ohľadu na množstvo textu na strane.

8. Objednávateľ je povinný doručiť agentúre podklady na tlmočenie resp. preklad v písomnej alebo elektronickej forme aspoň 14 kalendárnych dní vopred inak sa zaväzuje zaplatiť dvojnásobok dohodnutej ceny, resp. ceny podľa cenníka.

9. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu za každú načatú hodinu aktívneho tlmočenia ako za celú hodinu a za pasívne tlmočenie ( Presun tlmočníka na miesto určenia, a celkový počas ktorého je tlmočník k dispozícii objednávateľovi ) si agentúra účtuje 70 % z dohodnutej ceny tlmočenia.

10. V prípade, že si objednávateľ objedná hostesku do mesta iného ako je mesto v ktorom hosteska vykonáva činnosť štandardne a ktoré je zobrazené na web.stránke pod konkrétnou hosteskou je povinný hradiť hosteske ubytovanie, stravu a prepravu v plnej miere.

11. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať povinnosti hostesky zadané agentúrou, ako sú: hosteska nemôže svojvoľne opúšťať stánok počas prac. doby, nemôže komunikovať a prijímať osobné návštevy, nemôže telefonovať za iným ako pracovným účelom, nemá nárok na 30 min. prestávku, počas pracovnej doby nemôže požívať alkoholické nápoje, omamné látky a nemôže v budúcnosti pracovať pre objednávateľa inakšie ako prostredníctvom agentúry.
čl.XI
Stravovacie a upratovacie služby1. Stravovacie a upratovacie služby je možné objednať okrem spôsobu podľa čl. IV obchodných podmienok aj ústne alebo telefonicky na tel. č: 0904/ 691 517 aspoň deň vopred.

2. Pri objednávke v priebehu dňa je dovoz zabezpečený najskôr do troch hodín od objednania, podľa množstva a druhu objednanej stravy.

3. Obedové menu v špeciálnych jednorázových plastových obedároch sa objednáva minimálne týždeň vopred. Klasické obedové menu ( servírujeme v špeciálnych termo tanieroch s možnosťou ohrevu v mikrovlnke ) sa objednáva deň vopred najneskôr do 08.00 hod v deň objednávky. Obedové menu nezahŕňa príbor ani dodávku nápojov. Tieto služby si agentúra účtuje osobitne podľa aktuálneho cenníka.

4. Cenu stravovacích a upratovacích služieb stanovuje agentúra podľa cenníka alebo na základe dohody s objednávateľom.

5. Dovoz objednanej stravy a nápojov v hodnote neprevyšujúcej 166,-Eur je objednávateľ povinný zaplatiť agentúre v hotovosti pri prevzatí stravy.

6. Dovozné za objedané služby si agentúra účtuje nasledovným spôsobom:
· Pri objednaní dovozu potravín, prípadne iného tovaru do 20.- Eur si účtujeme štandardnú maloobchodnú cenu + 100% + 1 .- Euro dovozné
· Pri odbere nad 20.- Eur do 200.- Eur si účtujeme štandardnú maloobchodnú cenu + 70% + 1 .- Euro dovozné
· Pri odbere nad 200.- Eur si účtujeme štandardnú maloobchodnú cenu + 50% + 1,- Euro dovozné
7. Upratovanie agentúra vykonáva po 18.00 hod. na mieste výkonu ( napr. na výstavisku), inak podľa dohody s objednávateľom.čl.XI

Spoločné a záverečné ustanovenia1. Objednávateľ bezvýhradne súhlasí s tým, aby agentúra použila jeho údaje uvedené v zmluve a ním poskytnuté údaje pre účely poskytovania agentúrnych služieb.

2. Agentúra si vyhradzuje právo meniť v prípade potreby znenie obchodných podmienok ako aj cenník agentúrnych služieb. Pre zmluvné strany je záväzné znenie tých obchodných podmienok a cenník, ktoré boli platné a účinné v čase uzavretia zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak.

3. Zmeny a doplnky zmluvy možno robiť len písomnou formou, a to dodatkami k zmluve, označenými poradovými číslami a podpísanými za obidve strany, iné zmeny a doplnky zmluvy sú neplatné ak sa strany nedohodnú inak.

4. Spory vyplývajúce zo zmluvy budú zmluvné strany riešiť prednostne formou zmieru. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je oprávnená každá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu súd. V prípade súdneho sporu je miestne príslušný Okresný súd v Nitre.

5. Pri plnení predmetu zmluvy sa zmluvné strany v prvom rade riadia jej ustanoveniami a týmito Obchodnými podmienkami. V prípadoch, ak táto zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení ako aj ďalšími súvisiacimi platnými právnymi predpismi SR.

SME PLATCAMI DPH.V Nitre, dňa 4.4.2008
Mgr. Zuzana Geletičová
SUZANNE, Farská 46. 949 01 Nitra, +421 (0)904 691 517
Copyright (c) 2019 - Suzanne. All rights reserved.
© SALIERI